Semalt: Google Analitik yzarlaýyş kodlaryny web sahypasyndan aýyrmagyň ähmiýeti

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maks Bell, statiki we statik däl saýtlar üçin ýerli synag wagtynda Google Analytics-i blokirlemek barada aýdylanda, köp teklipleri, gurallary, hileleri we maslahatlary tapyp biljekdigimizi aýdýar. Köplenç, ýa-da IP diapazonlary arkaly süzmegimizi ýa-da web sahypalaryny işleýän hereketlendirijilere üýtgeşik şertli kodlary girizmegimizi haýyş edýäris.

Bu ýerde size Google Analytics-i çözmek üçin asyl we iň ygtybarly usulyň, islegleri Google Analytics-iň resmi web sahypasyna gönükdirmekdigini aýdýaryn. Elbetde, ähli iş stollarynda we ykjam enjamlarda işlär, ýöne iPhon we beýleki Wi-Fi bilen işleýän enjamlarda synag edenimizde bu amal hiç zady aňlatmaýar. Testingerli synag üçin gurnamalar, ýerli kataloglar we taslamalar üçin dev domenlerini ulanmak, soňra ykjam enjamlar we noutbuklar üçin taýýarlanmak üçin sahypaňyzyň täzelenen wersiýalaryny gözlemekdir. Bu maksat bilen, köplenç süzgüçsiz türmeden gaçmak kodlaryny we iPhon-yň baş faýllaryny ulanýaryn. Xip we Adobe Shadow-ny hem synap gördüm. Onuň kömegi bilen, IP aralyklaryny süzüp bilmedim, sebäbi bu prosesi öýde edýärdim. Mundan başga-da, ISP-lerim ýaşaýyş hasaby üçin statiki salgy bermeýärler.

Customörite aýyrmak we Google Analytics-de birnäçe gezek süzgüç goşmak üçin gurnamaga synanyşdym. Bu, meniň profilimiň birnäçe domenden ýokary hilli traffigi we organiki görnüşleri almagyny üpjün edýär. Şeýle hem, host atlarymyň esasynda ýörite süzgüçleri gurdum, we olar Google Analytics-iň nagyşlaryna has laýyk gelýär. Tehniki taýdan aýtsak, başda asyl domenleriň atlaryny gözlemek kyn bolar. Şeýle-de bolsa, degişli üýtgeşmeler girizeniňizden soň, islenýän netijeleri aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz. “Google Analytics” yzarlaýyş kodlaryny ätiýaçlyk nusgasy wagtynda web sahypamdan aýyryp, täzeden goşanymdan gysga wagt soň, süzgüçlerimiň dogry işleýändigini we ahyrky netijeleriniň ajaýypdygyny gördüm.

Google Analytics-den öz saparlaryňyzy aýyryň

Degişli üýtgeşmeler girizýänçäňiz, Google Analytics-den öz saparlaryňyzy aýyrmak aňsat bolmaz. Şeýle etmek, traffigiň hiline we web sahypaňyzyň statistikasyna täsir edip biler. Sahypany ösdürmegiň başlangyç döwründe-de gözleg motory optimizasiýasyny edeniňizde-de köp sanly pikir almarsyňyz. Google Analytics tarapyndan öz hitleriňiziň yzarlanmagynyň öňüni almagyň dürli ýollary bar. Her usulyň öz peýdasy we zyýany bar, şonuň üçin talaplaryňyza görä dogry birini saýlamak aňsat bolar. Serwer tarapy ýa-da arkasy usullary iň ajaýyp we amatly usullardyr. Olaryň durmuşa geçirilmegi birneme wagt alar, ýöne ahyrky netijeler elmydama ajaýyp. Munuň üçin web sahypaňyzyň HTML koduna Google Analytics yzarlaýyş koduny girizip, amatly filtrleri döretmek üçin serweriňize gaýdyp gelmeli bolarsyňyz. Başga bir usul, Google Analytics süzgüçidir, bu size öz girýänleriňizi aýyrmaga we sahypaňyzyň parametrlerini IP adreslerine görä sazlamaga mümkinçilik berýär. Bu usul IP bilen baglanyşykly meseleleriň köpüsini düzeder we ýokary hilli traffigi alyp biler.

mass gmail